Co je školka podporující zdraví?

Mateřská škola podporující zdraví je škola plná svobodných a zodpovědných dětí.

Užívá netradičních forem práce, převážně skupinové a individuální, zohledňuje částečně heterogenní složení dětí, které významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Pobyt dětí v heterogenní skupině přináší výrazné výsledky, děti jsou k sobě ohleduplnější, umí si vzájemně naslouchat, nevyskytují se projevy agresivity. Děti jsou komunikativní, jak k sobě, tak k dospělým a jejich chování se projevuje pozitivním laděním. Kvalitní výsledky děti dosahují ve vyjadřovacích schopnostech, umí se vyjádřit a zdůvodnit svůj postoj a rozhodnutí.

Učitelky zde prokazují mimořádné schopnosti v oblasti empatie a uspokojování citových potřeb dětí. Při svém  výchovném působení vycházejí především z prožitků dětí, usilují o jejich aktivaci a samostatnost. V denních komunitních kruzích rozvíjejí komunikativní i sociální dovednosti a učí děti akceptovat druhé.

 

 

Proto, aby škola dosahovala výsledků se řídí těmito zásadami:

1) Pečuje o podmínky pro pohodu a zdraví (uspokojuje individuální a vývojové potřeby dětí).

2) Vytváří podmínky pro spontánní hru.

3) Poskytuje stravování podle pravidel zdravé výživy, pěstuje prospěšné stravovací návyky ve spolupráci s rodinou.

4) Posiluje a podporuje sebedůvěru dítěte i dospělých v MŠ.

5) Vytváří vztahy vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole i kolem ní.

6) Stanoví a dodržuje taková pravidla společně s dětmi pro uspořádání života a dne v MŠ (pokud děti tvoří pravidla společně, snáze je dodržují).

7) Nabízí dětem pohodu věcného prostředí - kvalitní, vstřícné, podnětné, estetické a hygienické.

8) Učí děti vlastním prožitkem - volí způsoby výchovy ke zdraví takové, které jsou pro děti přirozené (děti situaci prožívají a tím se nejlépe učí).

9) Úzce spolupracuje s rodinou, respektuje zvyklosti a přání rodiny.

10) Dbá o vytvoření pohody pro všechny zaměstnance.

11) Spoléhá na odpovědnost, odborné kompetence a zdraví způsob života a chování učitelky.

12) Spolupracuje s místními partnery, kteří jsou zainteresováni na programech podpory zdraví.