INFORMACE O MATEŘSKÉ

ŠKOLE      

      

 

Mateřská škola Stěbořice, příspěvková organizace,

Stěbořice čp. 57, 747 51

553 66 10 14

 
webová stránka MŠ: www.ms-steborice.cz
 

číslo účtu MŠ: 178161936/kód banky/ 0300

 
 
 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Zřizovatelem MŠ je Obecní úřad Stěbořice.

Provoz mateřské školy je od  6:30 do 16:00 hodin.

 

Personální obsazení:   

 

Ředitelka školy:

Mgr. Miroslava Stonišová

                                                 

Učitelky:

Iva Paletová
Lucie Páclová
Zuzana Měrková

 

Provozní zaměstnanci:

Lenka Koneczná

Jana Raidová 

Hana Beranová Dis. - asistent pedagoga 

Anděla Uherková - asistent pedagoga 

Jana Husová - školní asistent

 

 


Mateřská škola ve Stěbořicích je dvoutřídní, rodinného typu, umístěna v klidné části obce. Zřizovatelem je obecní úřad Stěbořice. V každém poschodí je šatna, herna, jídelna, ložnice, kuchyň pro výdej stravy a sociální zařízení. Všechny prostory jsou dostatečně velké, přizpůsobeny dětem, zaměstnancům a hygienickým požadavkům. MŠ má členitou zahradu, kde se rozvíjí pohybové aktivity dětí. Svými terénními úpravami je vhodná k pobytu dětí po celé roční období.

Součástí mateřské školy je  školní jídelna, která sídlí v budově ZŠ Stěbořice.

V současné době dochází do MŠ 56 dětí a to jak ze Stěbořic, tak i z okolních spádových vesnic. Školní jídelna má 9 zaměstnanců a denně připravuje obědy pro 500-600 strávníků z okolních vesnic.

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle RVP PV a podle modelového programu “Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole."

Vzdělávání není založeno na řízených činnostech, ale na tom co dítě v mateřské škole prožije, s čím se setká. Dítě se učí na základě své interakce s okolím a s prožitou zkušeností. Vycházíme ze samostatné činnosti, individuální vazby, dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Učitelka je poradcem, partnerem. Podporuje v dětech aktivní zájem dojít samostatně ke vzdělávacímu cíli a najít odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dosáhne.

 

Školní jídelna Stěbořice


553 661 029

 

Vedoucí ŠJ:

Helena Morysová

 

číslo účtu ŠJ: 178182825/0300

 

Školní jídelna v současnosti odpovídá všem hygienickým požadavkům podle platných předpisů a nařízení EU. Je prostorná, jednotlivé úseky pro přípravu pokrmů jsou označeny anebo odděleny příčkou – např. přípravna na maso, dalším řešením provozního charakteru je časové oddělení vykonávaných činností. Dle finančních možností došlo postupně k modernizaci zařízení - zakoupení konvektomatu, varného kotle, třítroubové pece, robotu na svačiny, byly pořízeny nerezové regály, stoly a židle ve školní jídelně. Jídelna je každoročně vymalována.