To nejdůležitější z třídních schůzek

13.09.2013 08:32

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK ze dne:

10. 9. 2013 – Stěbořice

11. 9. 2013 – Jezdkovice

 

1. představení ředitelky, představení učitelek, zařazení do tříd:

 • 1. třída - starší dětí - Iva Paletová, Lucie Páclová
 • 2. třída - mladší děti - Bc.Miroslava Stonišová, Hana Tyburcová
 • 3. třída – Jezdkovice – Hana Bartošová, Bc. Hana Palyzová

2. základní informace

Provoz v mateřské škole je:   

                    MŠ Stěbořice                  6,30 – 16,00 hodin

                     MŠ Jezdkovice               6,30 – 15,45 hodin

Optimální příchod dětí do MŠ je v době  od 7,00  do 8,00 hodin, aby si Vaše dítě mohlo hrát s kamarády a zároveň se připravovalo  na ranní vstávání pro vstup do  základní školy.

MŠ se z bezpečnostních a provozních důvodů zamyká v 8,15 hodin.

 

3. Hlavní dokumenty školy jsou ŠVP a Školní řád - jsou k dispozici na nástěnce a na webu MŠ k seznámení:

Školní řád upravuje:

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, /konkretizace způsobu informování zákonných zástupců o průběhu vzdělávání jeho dítěte/

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

Hlavní režimové momenty

Dopolední činnosti:

 • hra
 • komunitní kruh
 • spontánní i strukturované činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte (individuální i skupinové)
 • svačina
 • pobyt venku
 • oběd – děti chodící po obědě domů vyzvedávat od 11:45 – 12:15 hod., pak se MŠ zamyká

Odpolední činnosti:

 • četba pro děti, odpočinek, klidové činnosti
 • svačina
 • hra, zájmová činnost, pobyt venku

Časy činností jsou orientační. Je reagováno na danou situaci a zájem dětí. Pevné jsou pouze časy jídla a spánku. S ohledem na biorytmus dítěte a na organizaci MŠ mají mladší dětí po obědě spánek, starší děti mají odpočinek na lehátku s pohádkou.

Základní práva a povinnosti zákonných zástupců:

Rodiče dětí mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení
 • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,

Povinnosti:

 • Povinností zákonných zástupců (rodičů) je předávat dítě učitelce na třídách při příchodu do mateřské školy. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodiče či od jiné pověřené osoby. Pokud rodiče své dítě do mateřské školy posílají samotné nebo je ponechají v šatně bez dozoru, nesou plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost či případný nečekaný odchod. Děti odcházejí z mateřské školy pouze s rodiči nebo se sourozenci či jinými osobami, a to na základě písemného pověření rodičů, formulář si vyzvednou v MŠ.
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, nebo které mohou ohrožovat vzdělávání jiných dětí v MŠ;
 • informovat včas mateřskou školu o důvodech nepřítomnosti dítěte, pokud dítě onemocní anebo nepřijde do Mś je povinností rodiče omluvit nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za stravné!!!
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích, zejména změnu adresy bydliště, telefonního čísla, název zdravotní pojišťovny, u které je dítě přihlášeno apod.,
 • sledovat pokyny a oznámení na informačních nástěnkách a na webu,
 • respektovat organizaci provozu a vzdělávání školy, školní řád a ostatní vnitřní předpisy organizace

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání. Od loňského roku pracujeme podle nového školního vzděl. programu, který je zpracován podle modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole a jmenuje se Naše školka na cestě ke zdraví.

Přečtěte si ŠVP , bližší informace jsou i na webu.

Na základě ŠVP má každá třída své třídní kurikulum, které respektuje režim dne a aktuální potřeby dětí.    

 

INFORMACE O KULTURNÍCH AKCÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH jsou vyvěšeny

 • na nástěnkách v šatně – každá třída má svou nástěnku v šatně
 • na webových stránkách školy (v dostatečném předstihu)

 

Úplata za předškolní vzdělávání se neplatí.

Stravování dětí se řídí školským zákonem a vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb.

Stravné se upřesňuje den předem do 12, 00 hodin, v pondělí do 8. 00 hod. 1  dne nemoci  lze  oběd vyzvednout v mateřské škole do 12 hodin nebo po předchozí domluvě s mateřskou školu ve školní jídelně v době od 10.15 – 10.45 hod.

 

Stravné:

1. kategorie (děti do 6 ti let)         6          +     16     +      6       =      28

2. kategorie (děti 7-leté)              7          +     17      +     6       =      30

Vyvěšeno na nástěnce.

 

Stravné můžete hradit hotově přímo v mateřské škole. (připravit si přesnou částku!!!!) Na stravné má dítě nárok pouze, pokud je přítomné v mateřské škole – výjimka 1. den nemoci možno odebrat do jídlonosiče.

V době nepřítomnosti dítěte  v mateřské škole a neodhlášené stravy musí zákonný zástupce uhradit celou hodnotu stravného. Pokud je přítomné v MŠ, musí se stravovat. /+ 25,- mzdová režie a 8,- věcná režie/. (61,- a 63,- Kč)

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte podle školského zákona pokud:

 • Se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání déle než dva týdny
 • Pokud zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz MŠ
 • Pokud ukončení docházky dítěte doporučí lékař
 • Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za stravné
 • Pokud rodič zatají skutečnosti, nebo nepředá informace, které mají vliv na vzdělávání dítěte anebo ohrožují vzdělávání jiných dětí, může být z předškolního vzdělávání vyloučeno.
 • Pokud bude dítě svým chováním a jednáním ohrožovat zdraví a bezpečnost druhých dětí, může být z předškolního vzdělávání vyloučeno

Je zakázáno:

 • vodit na pozemek mateřské školy zvířata;
 • jezdit v areálu MŠ na kole, kolečkových bruslích apod.;
 • vjíždět na pozemek mateřské školy osobními a užitkovými automobily mimo zaměstnance mateřské školy a zajišťovací služby;

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ RODIČŮM

Informace jsou poskytovány:

 • na třídních schůzkách a školních akcích,
 • na nástěnkách v šatnách dětí,
 • individuálně:
 • učitelkami ve třídě,
 • ředitelkou, zástupkyní nebo vedoucí školní jídelny v kanceláři.
 • Informace o dětech poskytují učitelky přímo ve třídě. Jedná – li se o citlivé informace nebo o informace vyžadující větší časový prostor, dohodne učitelka s rodičem termín a čas mimo svou přímou vzdělávací činnost.
 • www. stránkách školy – na webových stránkách najdete informace o ŠVP, o akcích na celý školní rok, o organizaci a chodu mateřské školy, , kontaktní telefonní čísla na všechna pracoviště provozní řád školní jídelny, školní řád. Budou průběžně doplňovány fotografie z akcí, které si můžete z rajčete stáhnout. Je tam také okénko do ŠJ, kde můžete najít recepty na zdravé pokrmy pro děti, které jim paní kuchařky v jídelně uvaří, a rubrika přečtěte si, kde jsou zajímavé články o dětech.
 • Vyhodnocení dotazníků – viz webové stránky

4. Odsouhlasen sponzorský dar na tento školní rok ve výši 1.000,- Kč, bude zaplacen v kanceláři účetní do konce října.

 

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ MATEŘSKÉ ŠKOLE

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013

Dárečky pro děti na Vánoce – 2 134,- Kč

Ohňostroj – „Broučci“ – 1 179,- Kč

Mikulášská nadílka – 778,- Kč

Kolotoč na zahradu – 30 754,- Kč

Divadelní představení v MŠ + výlet na Hradec

(vstupné, autobus) – 15 194,- Kč

Materiál na společná tvoření s rodiči + dárečky

ke Dni matek + karneval – 5 697,- Kč

Rozloučení s předškoláky – fotoknihy + trička + ohňostroj – 11 224,- Kč

 

Celkem utraceno: 66 960,- Kč

Zůstatek: 13 508,- Kč

 

Zpracovala: Eva Raidová, ekonomka školy

 

5. Stejné zůstává - výběr peněz na divadla a kulturní akce – hotově dopředu před každou akcí.

 

6. zájmové kroužky od října do května – budou vyvěšeny, zájemci se mohou přihlásit do konce týdne

 • flétna 1x týdně dopoledne pouze předškolní děti – M. Stonišová
 • Veselá gymnastika - p. uč. Páclová- děti z 1. třídy+ starší děti z 2. třídy
 • průběžně v době poledního odpočinku budování předškolních dovedností u dětí zaměřené na grafomotoriku
 • Baletní školička  /návrh, minimální počet 6 dětí= 1800,- Kč za rok/
 • Začleňování výuky AJ do vých. – vzděl. práce MŠ – p. uč. Páclová, zájemci nahlásit do pondělí 16. 9. + zaplatit 300,- Kč.
 • Logopedická prevence p. učitelka Palyzová – 1x týdně v pondělí během dne.- není to náprava řeči!!!!

8. Plán akcí MŠ je na webových stránkách a je vyvěšen na nástěnkách, přesnější informace budou v dostatečném předstihu na nástěnkách v šatně.

 

9. DOJÍŽDĚJÍCÍ DĚTI!!!!

Mateřská škola není povinna zajišťovat dojíždění dětí do MŠ. Nicméně v minulých letech to zajišťovala p. Míčková- zájemci jen vážní.

Dojíždějícím dětem dávejte každý den baťůžky s pláštěnkou a kupte malý deníček na vzájemné informace. Dohled nad dojíždějícími dětmi zajišťuje p. M. Mičková v průběhu celého roku kromě jarních, letních a podzimních prázdnin. Pokud bude mít prohlídku u lékaře, budete informováni dostatečně dopředu, pak si jako rodiče zajistíte dopravu svých dětí sami.

 

10. Chystáme !!!!

V lednu před zápisem bude přednáška ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou na téma „školní zralost“ – určitě doporučujeme pro rodiče předškolních dětí a schůzka učitelky z 1. třídy v MŠ.

 

11. PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vánoční prázdniny sobota 21. prosince 2013 - neděle 5. ledna 2014

Jarní prázdniny 3. 2. -  9. 2. 2014

Letní prázdniny 14.7. – 15. 8. 2014

 

12. RŮZNÉ:

Podepsat pyžama a papuče malým dětem!!!

Rozdělení dětí do tříd, dle narození – počet dětí, co jde do školy se doplní dětmi z malého oddělení.

Převod dětí z MŠ Jezdkovice , vždy až  k novému školnímu roku.