TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

17.09.2012 13:47

 

1. ZAŘAZENÍ UČITELEK DO TŘÍD:

 • 1. třída - starší děti- Iva Paletová, Lucie Páclová
 • 2. třída- mladší děti- Bc. Miroslava Stonišová, Hana Tyburcová
 • 3. třída – Jezdkovice – Hana Bartošová, Bc. Hana Palyzová

 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Provoz v mateřské škole je:  

MŠ Stěbořice                  6,30 – 16,00 hodin

MŠ Jezdkovice               6,30 – 15,45 hodin změna na přání rodičů

Optimální příchod dětí do MŠ je v době  od 7,00  do 8,00 hodin, aby si Vaše dítě mohlo hrát s kamarády a zároveň se připravovalo  na ranní vstávání pro vstup do  základní školy.

MŠ se z bezpečnostních a provozních důvodů zamyká v 8,15 hodin.

3. HLAVNÍ DOKUMENTY:

ŠVP A ŠKOLNÍ ŘÁD - vyvěšen na nástěnce u vstupu a na webových stránkách MŠ.

Školní řád upravuje:

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, /konkretizace způsobu informování zákonných zástupců o průběhu vzdělávání jeho dítěte/

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

Základní práva a povinnosti zákonných zástupců:

Rodiče dětí mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení
 • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 • Povinností zákonných zástupců (rodičů) je předávat dítě učitelce na třídách při příchodu do mateřské školy. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodiče či od jiné pověřené osoby. Pokud rodiče své dítě do mateřské školy posílají samotné nebo je ponechají v šatně bez dozoru, nesou plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost či případný nečekaný odchod. Děti odcházejí z mateřské školy pouze s rodiči nebo se sourozenci či jinými osobami, a to na základě písemného pověření rodičů, formulář si vyzvednou v MŠ.
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, nebo které mohou ohrožovat vzdělávání jiných dětí v MŠ;
 • informovat včas mateřskou školu o důvodech nepřítomnosti dítěte,
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za stravné
 • informovat mateřskou školu při příchodu o momentálním zdravotním stavu dítěte, o drobných poraněních
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích, zejména změnu adresy bydliště, telefonního čísla, název zdravotní pojišťovny, u které je dítě přihlášeno apod.,
 • sledovat pokyny a oznámení na informačních nástěnkách a na webu,
 • respektovat organizaci provozu a vzdělávání školy, školní řád a ostatní vnitřní předpisy organizace

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání. Od září toho roku máme zpracovaný nový Školní vzdělávací program, který je zpracován podle modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole a je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností podporujících zdraví, nejen fyzické, ale i psychické. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Týká se člověka i jeho prostředí. Podpora zdraví je založena na 12 zásadách, které musí mateřská škola plnit:

1. Učitelka podporující zdraví

2. Věkově smíšené třídy

3. Rytmický řád života a dne

4. Tělesná pohoda a volný pohyb

5. Zdravá výživa

6. Spontánní hra

7. Podnětné věcné prostředí

8. Bezpečné sociální prostředí

9. Participativní a týmové řízení

10. Partnerské vztahy s rodiči

11. Spolupráce mateřské školy se základní školou

12. Začlenění mateřské školy do života obce

Přečtěte si ŠVP , bližší informace jsou i na webu.

Každá třída má své třídní kurikulum, které respektuje režim dne a aktuální potřeby dětí.    

 

4. INFORMACE O KULTURNÍCH AKCÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH jsou vyvěšeny:

 • na nástěnkách v šatně – každá třída má svou nástěnku v šatně
 • na webových stránkách školy (v dostatečném předstihu)

Úplata za předškolní vzdělávání se neplatí.

Stravování dětí se řídí školským zákonem a vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb.

Stravné se upřesňuje den předem do 12, 00 hodin, v pondělí do 7.30 hod. 1  dne nemoci  lze  oběd vyzvednout v mateřské škole do 12 hodin nebo po předchozí domluvě s mateřskou školu ve školní jídelně v době od 10.15 – 10.45 hod.

Stravné můžete hradit hotově přímo v mateřské škole. (připravit si přesnou částku!!!!) Na stravné má dítě nárok pouze, pokud je přítomné v mateřské škole – výjimka 1. den nemoci možno odebrat do jídlonosiče.

V době nepřítomnosti dítěte  v mateřské škole a neodhlášené stravy musí zákonný zástupce uhradit celou hodnotu stravného. Pokud je přítomné v MŠ, musí se stravovat.Stravné:

1. kategorie (děti do 6 let) 28,- Kč celodenní strava

2. kategorie (děti 7 leté) 30,- Kč celodenní strava (vyvěšeno na nástěnce).      

RODIČE MUSÍ ZAPLATIT STRAVNÉ IHNED PO OBDRŽENÍ SLOŽENKY!!!!

 

5. Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte podle školského zákona pokud:

 • Se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání déle než dva týdny
 • Pokud zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz MŠ
 • Pokud ukončení docházky dítěte doporučí lékař
 • Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za stravné
 • Pokud rodič zatají skutečnosti, nebo nepředá informace, které mají vliv na vzdělávání dítěte anebo ohrožují vzdělávání jiných dětí, může být z předškolního vzdělávání vyloučeno.
 • Pokud bude dítě svým chováním a jednáním ohrožovat zdraví a bezpečnost druhých dětí, může být z předškolního vzdělávání vyloučeno

 6. Je zakázáno:

 • vodit na pozemek mateřské školy zvířata;
 • jezdit v areálu MŠ na kole, kolečkových bruslích apod.;
 • vjíždět na pozemek mateřské školy osobními a užitkovými automobily mimo zaměstnance mateřské školy a zajišťovací služby;

7. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ RODIČŮM

Informace jsou poskytovány:

 • na třídních schůzkách a školních akcích,
 • na nástěnkách v šatnách dětí,
 • individuálně:
 • učitelkami ve třídě,
 • ředitelkou, zástupkyní nebo vedoucí školní jídelny v kanceláři.
 • Informace o dětech poskytují učitelky přímo ve třídě. Jedná – li se o citlivé informace nebo o informace vyžadující větší časový prostor, dohodne učitelka s rodičem termín a čas mimo svou přímou vzdělávací činnost.
 • na www. stránkách školy – webové stránky jsou letos zase trošku jiné, najdete tam informace o novém ŠVP, o akcích na celý školní rok, o organizaci a chodu mateřské školy, kontaktní telefonní čísla na všechna pracoviště provozní řád školní jídelny, školní řád. Budou průběžně doplňovány fotografie z akcí, které si můžete z rajčete stáhnout. Nově je tam zřízeno okénko do ŠJ, kde můžete najít recepty na zdravé pokrmy pro děti, které jim paní kuchařky v jídelně uvaří.

8. Seznámení s vyúčtováním sponzorských darů za uplynulý školní rok.

 

9. Odsouhlasen sponzorský dar na tento školní rok ve výši 1.000,- Kč, bude zaplacen v kanceláři účetní do konce října.

 

10. Stejné zůstává - výběr peněz na divadla a kulturní akce – hotově dopředu před každou akcí. /JEZDKOVICE 100,- Kč/na rok na výtvarné potřeby pro děti.

 

 11. Zájmové kroužky od října do května – budou vyvěšeny, zájemci se mohou přihlásit.

Stěbořice:

 • flétna 1x týdně pouze předškolní děti – M. Stonišová
 • Cvičíme si pro radost - p. uč. Páclová- děti z 1. třídy + starší děti z 2. třídy
 • Gymnastika Špičková - minimální počet 10 dětí/1500,- Kč na rok
 • Plavání Baby klub Kačka – návrh 750,- za lekce + asi 800,- za dopravu

Jezdkovice:

 • keramika - průběžně během školního roku
 • Školáček - průběžně

Připravujeme:

 • Seznamování s anglickým jazykem /asi od ledna/
 • Asistent logopeda /leden/

 

12. DOJÍŽDĚJÍCÍ DĚTI

Dojíždějícím dětem dávejte každý den baťůžky s pláštěnkou a kupte malý deníček na vzájemné informace. Dohled nad dojíždějícími dětmi zajišťuje p. M. Mičková v průběhu celého roku kromě jarních, letních a podzimních prázdnin. Pokud bude mít prohlídku u lékaře, budete informováni dostatečně dopředu, pak si jako rodiče zajistíte dopravu svých dětí sami.

13. PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY /schváleno/

vánoční prázdniny 22. 12  – středa 2. 1.  2013 /začínáme čtvrtek 3.1 2013

Jarní prázdniny 11. 3. - 17. 3. 2013

Letní prázdniny 15. 7. – 16. 8. 2013

 

Podepsat pyžama a papuče malým dětem!!!

Donést do MŠ každý rodič balíček kapesníků (10x10 ks) k zajištění hygieny vašich dětí.

Informovat učitelku 2. třídy o způsobu docházky vašeho dítěte (bude chodit každý den anebo jen 5 dnů v měsíci).