Jak jste spokojeni s naší školkou… vyhodnocení dotazníků

23.06.2012 20:24

Milí rodiče,

 

začátkem června jsme Vás poprosili o vyplnění dotazníků, které měly sloužit ke zhodnocení mateřské školy očima Vás - rodičů a k získání podnětů pro zkvalitnění naší další práce.

 

Jak jste tedy naší MŠ hodnotily?

 

V Mateřské škole ve Stěbořicích jsme rozdali 56 dotazníků a v mateřské škole Jezdkovice 20 dotazníků. Návratnost byla 59 %.  Mateřská škola byla v 99% hodnocena kladně, což nás těší, ale pořád je co zlepšovat. Níže uvádíme, jak jste zhodnotili jednotlivé otázky a případné vysvětlení nějakých poznámek anebo Vašich připomínek.

 

Vyhodnocení:

 

spíše ano a rozhodně ano  

 

 

 

spíše ne a rozhodně ne

 

__________________________________________________________________________________________________

1. Vyhovuje vám délka provozu MŠ?        

                 

2. Cítíte se dostatečně informováni o všem, co se v MŠ odehrává anebo co se plánuje? 

                 

Informace o veškerém dění v mateřské škole bývá v dostatečném časovém předstihu zveřejňováno na webových stránkách školy, na nástěnkách v šatnách anebo u vstupu do MŠ.

 

3. Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelky Vašeho dítěte?

                

4. Dostáváte potřebné informace a zpětnou vazbu o pokroku, chování a rozvoji dovedností Vašeho dítěte?

                

Každý rodič se může průběžně informovat o pokrocích a vývoji svého dítěte (způsoby informování jsou uvedeny ve školním řádu).

 

5. Myslíte si, že se Vaše dítě těší do školky?

                

6. Je ve vybavení tříd dostatek hraček a pomůcek pro dívky i pro chlapce?

                

7. Jste spokojen/a se skladbou podávaných jídel?

                

8. Jste spokojen(a) s organizací chodu školky a s jejím řízením?

                

9. Jste spokojeni s komunikací s učitelkou na třídě?

                

10. Je z Vašeho pohledu dostatečně zajištěna bezpečnost dětí v MŠ?

                

11. Jste spokojen/a s přístupem pedagogů k dětem?

                

12. Jste spokoje/a s přístupem provozních zaměstnanců k dětem?

                

13. Jste spokojen/a s webovými stránkami školy?

                

14. Je dostatečná nabídka společných akcí rodičů s dětmi a MŠ?

                 

15. Je dostatečná nabídka zájmových činností?

                 

Něco málo vysvětlení k zájmovým činnostem v MŠ. Mateřská škola poskytuje dětem výchovu a vzdělávání zpravidla od 3 do 6 let (školský zákon). Je to tedy vzdělávací instituce a v její náplni není zprostředkovávat zájmové aktivity dětem, bylo by to v rozporu se školským zákonem. Součástí našeho ŠVP je výuka hry na zobcovou flétnu a veselé cvičení. Nabídka těchto zájmových aktivit byla vyvěšena na začátku školního roku na nástěnkách v MŠ a na webu, kde jste se mohli přihlásit. Do budoucna uvažujeme o začlenění výuky anglického jazyka do vzdělávání starších dětí v MŠ a o provádění logopedické prevence.

 

16. Máte zájem o častější rodičovské schůzky?

                

17. Líbilo by se Vám, kdyby mateřská škola vytvářela u  dětí postoje a dovednosti, které vedou k ochraně zdraví?

                

18. Líbilo by se Vám, kdyby v tomto duchu podpory zdraví měla MŠ zpracován Školní vzdělávací program?

                

Mateřská škola bude mít od září 2012 zpracován nový Školní vzdělávací program dle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

 

19. Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení, čistota apod.)?

                

20. Co  ve školce podle vašeho názoru nejvíce chybí?

 • lepší vybavení zahrady, dětské hřiště

 • více HV a výuka AJ

 • větší přezouvárna

Co se týče vybavení školní zahrady: staré průlezky byly zlikvidovány, protože neodpovídaly bezpečnostním požadavkům na vybavení školních zahrad a v současné chvíli čekáme, zda nám vyjde projekt na obnovu dětských hřišť a zahrad, kterého jsme se ve spolupráci s Obecním úřadem Stěbořice zúčastnili. Takže buďte trpěliví, pracuje se na tom.

 

21. Co ve školce oceňujete nejvíce? (vaše odpovědi)

 • vzdělávání předškoláků

 • práce učitelek (vystoupení, den matek, tvoření)

 • přístup pedagogů k dětem a domácí prostředí

 • organizaci, kolektiv, vstřícnost, snaha vedení

 • práci pedagogů i zaměstnanců MŠ

 • různorodé činnosti

 • spolupráce dětí v kolektivu, tvořivá činnost

 • profesionální přístup pracovníků MŠ

 • že mé dítě chodí s radostí do školky

 • malý kolektiv, rozdělení do tříd podle věku

            Děkujeme

 

22. Co by se mohlo změnit? (vaše odpovědi)

 • vybavení zahrady - vylepšíme

 • více návleků - zakoupíme

 • okolí školky, úprava před školkou - už na tom pracujeme

 • přístup k dětem u jídla, zvedání hlasu určitých zaměstnanců, volba slova a oslovování - děti do jídla zásadně nenutíme, zvedání hlasu omezíme

 • shrnutí za určité časové období, jak se dítě chová, na co se zaměřit - kdykoliv během roku, po předchozí domluvě, Vám učitelka podá informace o pokroku a rozvoji vašeho dítěte (viz. školní řád).

 • přístup k nevyhraněné lateralitě - máte mylné informace, pokud se domníváte, že jsou dětem příbory do rukou přiděleny. Před obědem mají děti na jednom stolečku košíček se lžičkami a s příborem, dítě si samo z košíčku bere příbor nebo lžíci a pokládá si ho na tu stranu talíře, na kterou uzná za vhodné. V žádném případě dítěti nenutíme lžíci do pravé nebo do levé ruky, ponecháváme dítěti volnost a možnost volby, neboť lateralita (přednostní užívání jednoho z párových orgánů) vyzrává u některých dětí až kolem 6 roku života. Víme to a pamatujeme na to!

 

23. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy?

 • spolupráce při pořádání akcí

 • sponzorské dary - menší

 • pomoc při úpravě školní zahrady

 • nátěry plotu

 • zprostředkování exkurze, besedy - ozvěte se nám, budeme rádi :-)

 • sponzorské dary ve formě papíru - doneste, budeme rádi, papíru není nikdy dost :-)

 • drobné opravy

 • nanuky, papíry, pastelky - doneste, budeme rádi :-)

Pokud se bude nějakým způsobem realizovat školní zahrada, určitě budeme rádi, když nám pomůžete :-) Děkujeme.

 

24. Líbily by se Vám smíšené třídy?

                            

 

Všem rodičům, kteří vvyjádřili své názory, ať už kladné nebo záporné, děkujeme. Vaše podněty využijeme  ke zlepšení chodu mateřské školy.

                    Bc. Miroslava Stonišová