"LOGOHRÁTKY - BEZVA HRÁTKY"

 

Cílem primární logopedické prevence je věnovat zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou komunikační schopností a tím předcházet nesprávnému vývoji řeči a odkladu školní docházky z důvodu špatné řečové úrovně dětí. Formou hry se zaměřit na oblasti úzce související s rozvojem řečových schopností. Dbát na rozvoj komunikačních dovedností, motorických schopností mluvidel, správnou výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové schopnosti. Vytvořit podmínky pro správný a přirozený vývoj řeči.

Logopedickou prevenci jsme začlenili do ŠVP. Bude probíhat 1x týdně s vybranými, především předškolními dětmi, formou skupinových logopedických hrátek, které vede logopedická preventistka a navazuje na odbornou logopedickou péči.

 

OBSAH LOGOPEDICKÉ PREVENCE

 • počáteční depistáž- seznam dětí a přehled výslovnosti
 • přípravná artikulační cvičení
 • dechová cvičení
 • rozvoj fonematického sluchu
 • fixace mluvidel ve slovech
 • fixace mluvidel před logopedickým zrcadlem při navozování hlásek
 • rozvoj slovní zásoby při tvoření jednoduchých vět
 • zdokonalování vyjadřovacích schopností

 

ROZVOJ DÍTĚTE V TĚCHTO OBLASTECH

 • Rozšíření slovní zásoby
 • Ovládání dechu
 • Zlepšení vyjadřovacích schopnosti
 • Porozumění řeči
 • Ovládání koordinace ruky a oka
 • Zvládání jemné i hrubé motoriky
 • Rozlišovat a vnímat pomocí všech smyslů

ZÁSADY LOGOPEDICKÉ PREVENCE

 • Uskutečňovat rozvíjení řeči postupně od úrovně, na které se dítě aktuálně nachází, v souladu s celostním přístupem k osobnosti.
 • Poskytovat dítěti časté příležitosti ke spo­lečným hrám a činnostem s ostatními dět­mi, aby získalo zkušenosti s oboustranně potřebným a prospěšným porozuměním a spoluprací.
 • Upřednostňovat hry a cvičení pro rozvoj ře­či, které jsou pro dítě zábavou, a ne drilem, respektovat přitom zásadu „častěji a kratší dobu".
 • Vést dítě k uvědomování si síly, tempa a ryt­mu řeči za pomoci dechových, artikulačních a fonematických her.
 • Často s dítětem zpívat, říkat říkanky, hrát hry zaměřené na rytmické cítění, pohyb, relaxaci.
 • Preferovat rozvoj obsahové stránky řeči (porozumění, vyjadřování) před správnou výslovností.
 • Rozvíjet neverbální komunikaci, mimiku, gesta, pohyby těla dítěte jako podporu doro­zumívání a porozumění.
 • Napodobovat s ním různé zvuky z běžného života.
 • Zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné mo­toriky dítěte, stejnou pozornost věnovat i or­ganizaci pohybů artikulačních orgánů pravi­delným zařazováním různých artikulačních cvičení a her.
 • Procvičovat artikulaci jednotlivých hlásek v takových slovech, větách a říkankách, kte­ré jsou pro dítě zajímavé, obsahově srozumi­telné a smysluplné.
 • Často s dítětem říkat básničky s opakující se hláskou, kterou nesprávně vyslovuje, sou­časně znázorňovat obsah básničky pohyby těla.
 • Správnou výslovnost rozvíjet pomocí rozmanitých her a činností, které současně zdokonalují poznání dítěte a jeho pohybové, umělecké, sociální dovednosti nebo citovou složku osobnosti

HODNOCENÍ

Maximálně rozvíjet ob­sahovou stránku řeči a spontánní řečový projev dítěte, aby si rozumělo a spolupracovalo s dět­mi i dospělými.

Zvyšo­vat řečovou aktivitu dítěte a samostatnost při vyjadřování vlastních myšlenek, především hravou a nenásilnou formou.

Provést depistáž u vybraných dětí, vést záznamy o logopedické prevenci v třídní knize a zaznamenávat výsledky pokroků dětí do záznamových archů.