Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzděláváníVyvěšeno: 17. 12. 2023
Sejmuto:

Máte doma předškoláka? aneb Povinné předškolní vzdělávání

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

Předškolní vzdělávání je povinné pro 5 leté děti od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky (PŠD). Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová mateřská škola“).

Na koho se povinné předškolní vzdělávání vztahuje?

 • Státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.
 • Občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů.
 • Jiné cizince pobývající na území ČR déle než 90 dnů.
 • Účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonný zástupce dítěte (dále jen ZZ) je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (pokud dítě ještě nedochází do MŠ).
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Pokud ZZ dítěte zvolí jinou MŠ, než odpovídá jeho školskému obvodu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu nejméně 4 hodiny denně – od 8 – 12 hodin, mimo dny školních prázdnin.
 • Dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i ve dnech školních prázdnin a po celou dobu provozu.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omlouvat každou nepřítomnost dítěte v MŠ – způsob omlouvání je blíže určen ve školním řádu MŠ.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání

 1. Individuální vzdělávání dítěte (bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ).
 2. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.
 3. Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění PŠD.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Individuální vzdělávání dítěte

 • ZZ dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno a oznámit to ředitelce MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o ind. vzdělávání doručeno ředitelce MŠ s uvedením období a důvodů.
 • Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
 • Pokud se ZZ nedostaví s dítětem k ověření (termíny jsou uvedeny ve školním řádu MŠ) a to ani v náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte a dítě musí ihned nastoupit ke vzdělávání do MŠ.
 • Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí ZZ dítěte.

Mgr. Miroslava Stonišová, ředitelka MŠ Stěbořice


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 12. 2023 16:54