ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

 

„UČÍME SE HRAVĚ,

JAK SE ŽIJE ZDRAVĚ.“

 
 

 

" Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem

a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto,

že by k nim nenalezly klíč. “

 

Antoine de Saint-Exupéry

 

 

Mateřská škola dospěla do další etapy svého vývoje a po zhodnocení předchozích let jsme došli k závěru, že chceme i nadále podporovat zdraví v naší mateřské škole. Po vypracování autoevaluační zprávy jsme inovovali ŠVP, který je znovu zpracován v souladu s RVP PV a podle modelového programu 

“Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole” 

na období 3 let s platností od 1. září 2022.

Tím, že jsme se rozhodli podporovat zdraví v naší mateřské škole, jsme přistoupili na určitá filosofická východiska a principy své činnosti. Uvědomujeme si, že zdraví je prioritní hodnota, ničím nenahraditelná, kterou ovlivňujeme svým chováním. 

 

Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

Zdraví je hodnotou hodnot. Týká se člověka i jeho prostředí.

 

Cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

 

Tento cíl se týká také všech dospělých ve škole. Každý z nás by měl dosáhnout kompetencí člověka podporující zdraví. Právě prostředí mateřské školy je vhodným místem, kde lze tyto cíle cílevědomě realizovat.

 

NEFORMÁLNÍ KURIKULUM (podmínky vzdělávání)

 

Dva integrující principy podpory zdraví a dvanáct zásad

 

1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

Mateřská škola podporující zdraví respektuje a uspokojuje obecné lidské potřeby nejen dětí, ale i dospělých osob, pedagogů a rodičů. Aby se děti mohly efektivně učit a učitelé efektivně vyučovat, musí být ve škole a ve třídě vytvořeny takové podmínky, které umožňují uspokojení všech okruhů přirozených potřeb. Využíváme přitom obecné modely, které slouží jako vodítko ke kontrole pohody a spokojenosti dětí i dospělých.

2. Rozvíjení komunikace a spolupráce

Ke zdravému vývoji a ke zdravému životu člověk potřebuje komunikovat s druhými lidmi. Komunikace je podmínkou učení a spolupráce. Probíhá-li odpovídajícím způsobem, tak přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů, je prevencí konfliktů a sociálně-patologických jevů. Proto jsme si stanovili základní pravidla, kterými se řídíme.

 

FORMÁLNÍ KURIKULUM (vzdělávací obsah)

 

Téma – „Učíme se hravě, jak se žije zdravě“

 

Stanovili jsme si téma, které se shoduje s filosofií podpory zdraví v MŠ a koresponduje s názvem školního kurikula. Jeho ústřední myšlenka nás provází všemi podtématy a tematickými částmi, vypracovanými písemně na třídách v tzv. třídním kurikulu. Obsah vzdělávání je plánován na školní rok. Všechny kompetence jsou rozvíjeny prostřednictvím neformálního kurikula (tzn. podmínek) a v souvislosti s individualizací vzdělávání na základě poznávání dětí a vedené záznamů o jejich vývoji.

Vzdělávací obsah je uspořádán do 6 podtémat, 5 z nich byla odvozena na základě pěti hledisek a šesté podtéma se týká tradic a svátků v mateřské škole. Pět základních hledisek vzniklo v souladu s osobnostními a společenskými cíli, které směřují k výchově nezávislého a zodpovědného člověka, který bude umět žít v harmonii sám se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou a bude své prostředí aktivně ochraňovat. Jde v podstatě o pět obecných okruhů, které zasahují všechny oblasti vzdělávání včetně kompetencí, kterých by mělo dosáhnout dítě odcházející z naší MŠ, na základě svých možností.

Jedná se o hlediska identita, společenství, příroda, aktivita, zdravý životní styl a tradice, která vymezují nabídku činností a charakterizují smysl a obsah jednotlivých podtémat.

 

I. Podtéma: „To jsem já a kdo jsi ty?“

 

II. Podtéma: „S kým je mi dobře a kde jsem rád“

 

 

III. Podtéma: „V přírodě jsme v pohodě“

 

IV. Podtéma: „Cvičení je zábava, lenoch ať si nadává“

 

V. Podtéma: „Spolu a zdravě, vesele a hravě“

 

VI. Podtéma: „Hrajeme si, posloucháme a ze svátků radost máme.“