ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

"KDYŽ JSME ZDRAVÍ, VŠE NÁS BAVÍ"

 

,,Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali“. 

(J. J. Rousseau).

 

Mateřská škola dospěla do další etapy svého vývoje a po zhodnocení předchozích let jsme došli k závěru, že chceme i nadále podporovat zdraví v naší mateřské škole. Po vypracování autoevaluační zprávy jsme inovovali ŠVP, který je znovu zpracován v souladu s RVP PV a podle modelového programu “Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole” na období 4 let s platností od 1. září 2015.

Tím, že jsme se rozhodli podporovat zdraví v naší mateřské škole, jsme přistoupili na určitá filosofická východiska a principy své činnosti. Uvědomujeme si, že zdraví je prioritní hodnota, ničím nenahraditelná, kterou ovlivňujeme svým chováním. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Zdraví je hodnotou hodnot. Týká se člověka i jeho prostředí.

 

Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

Zdraví je hodnotou hodnot. Týká se člověka i jeho prostředí.

 

Cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

 

Tento cíl se týká také všech dospělých ve škole. Každý z nás by měl dosáhnout kompetencí člověka podporující zdraví. Právě prostředí mateřské školy je vhodným místem, kde lze tyto cíle cílevědomě realizovat.

 

NEFORMÁLNÍ KURIKULUM (podmínky vzdělávání)

 

Dva integrující principy podpory zdraví a dvanáct zásad

 

1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

Mateřská škola podporující zdraví respektuje a uspokojuje obecné lidské potřeby nejen dětí, ale i dospělých osob, pedagogů a rodičů. Aby se děti mohly efektivně učit a učitelé efektivně vyučovat, musí být ve škole a ve třídě vytvořeny takové podmínky, které umožňují uspokojení všech okruhů přirozených potřeb. Využíváme přitom obecné modely, které slouží jako vodítko ke kontrole pohody a spokojenosti dětí i dospělých.

2. Rozvíjení komunikace a spolupráce

Ke zdravému vývoji a ke zdravému životu člověk potřebuje komunikovat s druhými lidmi. Komunikace je podmínkou učení a spolupráce. Probíhá-li odpovídajícím způsobem, tak přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů, je prevencí konfliktů a sociálně-patologických jevů. Proto jsme si stanovili základní pravidla, kterými se řídíme.

 

Dvanáct zásad podpory zdraví v MŠ

1. UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

2. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY

3. RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE

4. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB

5. ZDRAVÁ VÝŽIVA

6. SPONTÁNNÍ HRA

7. PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ

8. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

9. PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ

10. PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI

11. SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

12. ZAČLENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ŽIVOTA OBCE

 

FORMÁLNÍ KURIKULUM (vzdělávací obsah)

 

Téma – „Když jsme zdraví, vše nás baví“

 

Stanovili jsme si téma, které se shoduje s filosofií podpory zdraví v MŠ a koresponduje s názvem školního kurikula. Jeho ústřední myšlenka nás provází všemi podtématy a tematickými částmi, vypracovanými písemně na třídách v tzv. třídním kurikulu. Obsah vzdělávání je plánován na školní rok. Všechny kompetence jsou rozvíjeny prostřednictvím neformálního kurikula (tzn. podmínek) a v souvislosti s individualizací vzdělávání na základě poznávání dětí a vedené záznamů o jejich vývoji.

Vzdělávací obsah je uspořádán do 6 podtémat, 5 z nich byla odvozena na základě pěti hledisek a šesté podtéma se týká tradic a svátků v mateřské škole. Pět základních hledisek vzniklo v souladu s osobnostními a společenskými cíli, které směřují k výchově nezávislého a zodpovědného člověka, který bude umět žít v harmonii sám se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou a bude své prostředí aktivně ochraňovat. Jde v podstatě o pět obecných okruhů, které zasahují všechny oblasti vzdělávání včetně kompetencí, kterých by mělo dosáhnout dítě odcházející z naší MŠ, na základě svých možností.

Jedná se o hlediska identita, společenství, příroda, aktivita, zdravý životní styl a tradice, která vymezují nabídku činností a charakterizují smysl a obsah jednotlivých podtémat.

 

I. Podtéma: „Kdo jsem já a kdo jsi ty“

II. Podtéma: „Ve dvou se to lépe táhne“

III. Podtéma: „Do přírody chodívám a svět kolem poznávám“

IV. Podtéma: „Běhám, tančím, skáču rád, se sportem jsem kamarád“

V. Podtéma: „Ve zdravém těle, zdravý duch“

VI. Podtéma: „Dneska bude krásný den, všichni si ho užijem“